กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1. การขออนุมัติแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Top