กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • วัสดุปรับปรุงด่านตรวจเกาะหม้อแกงขของ ฉก.ทพ.43 : 18 สิงหาคม 2020
 • ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและน้ำมันชโลมปืน : 17 สิงหาคม 2020
 • การขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ฉก.ทพ.45 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) : 17 สิงหาคม 2020
 • ปรับปรุงอาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ (Knock Down) : 13 สิงหาคม 2020
 • จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ชนิดแบบพกพา ของ ศอชต. : 13 สิงหาคม 2020
  ประกาศราคากลาง
 • ซื้อสป.๓ เพื่อใช้ในการตรวจเยี่ยมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน.จังหวัด ในพื้นที่ ของ กอ.รมน.ภาค ๒ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ห้วงเดือน ส.ค. ? ก.ย. ๖๓... 18 สิงหาคม 2020
 • จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะทำงานฯ ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 16 สิงหาคม 2020
 • รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ประจำปี 2561
 • รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.กอ.รมน. ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน
 • จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอตรวจการณ์สูง รอบค่ายสิรินธร จำนวน 6 หลัง โดยวิธีคัดเลือก : 14 สิงหาคม 2020
  ร่างเอกสารประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการศูนย์เรียนรู้ในพระราชดำริ จำนวน ๕ แห่ง : 21 กุมภาพันธ์ 2020
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ของ กอง อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 12 มิถุนายน 2019
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์พลังงานกระจายน้ำเกษตรทฤษฏีใหม่ ขั้นที่ ๒ พื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ จำนวน ๓ ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 11 มิถุนายน 2019
 • ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง และ ภูสอยดาว ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 24 พฤษภาคม 2019
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 25 มีนาคม 2019
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการศูนย์เรียนรู้ในพระราชดำริ จำนวน ๕ แห่ง : 27 กุมภาพันธ์ 2020
 • ซื้อสป.3 เพื่อปฏิบัติ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปราม การบุกรุก และทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (งวดที่ 2) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2020
 • ซื้อขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุโครงการกำกับและติดตามและประเมินผลแผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2563 กิจกรรมที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 17 สิงหาคม 2020
 • ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเลี้ยงปลา ของโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่อาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 14 สิงหาคม 2020
 • ซื้อซื้อวัสดุสนับสนุนปัยจัยทางเลือกด้านการประกอบอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 13 สิงหาคม 2020
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • จ้างขออนุมัติจัดจ้างดำเนินโครงการกำกับติดตาม และประเมินผลแผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 17 สิงหาคม 2020
 • เครื่องโทรสาร : 10 สิงหาคม 2020
 • จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์แจ้งเบาะแสเพื่อความมั่นคง1374 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 7 สิงหาคม 2020
 • จ้างเหมาบริการทำถุงยังชีพ ตามแผนโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 6 สิงหาคม 2020
 • ซื้อวัสดุเพาะปลูกเพื่อสนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพ โครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 4 สิงหาคม 2020
Top