กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ประกาศรับสมัครงาน
    ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
    สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ทบ. ครั้งที่ 1 /2565
  • 1. ตำแหน่ง
    • 1.1 พนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทน รายเดือน 11,280 บาท
    • 1.2 พนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทน รายเดือน 10,430 บาท
  • 2. รายละเอียดประกาศรับสมัคร
Top